Rozdziały w monografiach

dr hab. Przemysław Bąbel

Bąbel, P. (2018). Od psychologii do edukacji: zasady podnoszenia skuteczności nauczania i wychowania. W S. M. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości (s. 398-415). Warszawa: Wydawnictwo FRSE.
Bajcar, E. A. i Bąbel. P. (2016). Rozwój poznawczy dzieci sześcioletnich. W M. Kwaśniewska i J. Lendzion (red.), Sześciolatek w roli ucznia (s. 49-59). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Bąbel, P. i Trusz, S. (2016). Expectancy effects: an attempt to integrate intra- and interpersonal perspectives. W S. Trusz i P. Bąbel (red.), Interpersonal and intrapersonal expectancies (s. 162-178). London: Routledge.
Trusz, S. i Bąbel, P. (2016). Two perspectives on expectancies: an introduction. W S. Trusz i P. Bąbel (red.), Interpersonal and intrapersonal expectancies (s. 1-19). London: Routledge.
Bąbel, P. i Ostaszewski, P. (2013). O Skinnerze i behawioryzmie. W B.F. Skinner, Behawioryzm (s. 9-20). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Biełous, A. i Bąbel, P. (2011). Czynniki wpływające na przebieg naturalny astmy oskrzelowej: zaburzenia funkcji poznawczych. W B. Panaszek (red.), Astma oskrzelowa w podeszłym wieku (s. 151-161). Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.
Świder, K. i Bąbel, P. (2013). Ból a płeć. Różnice międzypłciowe we wrażliwości na ból i podatności na analgezję. W G. Makiełło-Jarża (red.), Ból i cierpienie (s. 11-23). Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM.
Bąbel, P. (2009). Punktowe systemy oceniania w praktyce edukacyjnej. W N. Grzegorczyk-Dłuciak (red.), Czas na dialog! Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego (s. 35-52). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 
Bąbel, P. (2009). Efektywność e-nauczania jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. W L. Rudak (red.), Wybrane zagadnienia e-edukacji (s. 123-138). Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 
Bajcar, E. A. i Bąbel. P. (2009). Dojrzałość dzieci sześcioletnich w zakresie rozwoju poznawczego. W J. Karczewska i M. Kwaśniewska (red.), Dziecko sześcioletnie w szkole (s. 46-56). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Bąbel, P. (2009). Zastosowania wyników badań nad placebo w przebiegu procesu leczenia. W K. Janowski i A. Cudo (red.), Człowiek chory: aspekty biopsychospołeczne. Tom 2 (s. 175-193). Lublin: Bestprint.
Bąbel, P. (2009). Samoobserwacja - własne zachowania jako źródło wiedzy o sobie. W A. Niedźwieńska i J. Neckar (red.), Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy (s. 155-178). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica. 
Bąbel, P. i Ostaszewski, P. (2008). Wprowadzenie do psychologii behawioralnej. W P. Bąbel i P. Ostaszewski (red.), Współczesna psychologia behawioralna. Wybrane zagadnienia (s. 7-21). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Bąbel, P. (2008). Warunkowanie klasyczne jako mechanizm działania placebo. W P. Bąbel i P. Ostaszewski (red.), Współczesna psychologia behawioralna. Wybrane zagadnienia (s. 205-237). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Bąbel, P. (2004). Studia trzeciego stopnia. Założenia i realizacja. W E. Kula i M. Pękowska (red.), Szkolnictwo wyższe w Europie i w Polsce w świetle założeń i realizacji procesu bolońskiego (s. 85-107). Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH