prof. dr hab. Przemysław Bąbel

  przemyslaw.babel@uj.edu.pl
  researchgate.net/profile/Przemyslaw_Babel

Prof. dr hab. Przemysław Bąbel jest dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącym Rady Dyscypliny Psychologia UJ oraz kierownikiem Zespołu Badania Bólu w Instytucie Psychologii UJ. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej oraz członkiem Komitetu Psychologii PAN. Prowadzi badania nad uczeniowymi mechanizmami działania placebo, pamięcią bólu oraz czynnikami psychologicznymi wpływającymi na percepcję bólu. Zajmuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji i terapii, w tym terapii bólu przewlekłego. Kierował i kieruje wieloma projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, w tym najbardziej prestiżowym grantem Maestro, który otrzymał w 2021 r. na realizację projektu "Od(uczenie) się bólu przez konsekwencje. Tworzenie uczeniowej teorii działania placebo". Jest członkiem Association for Psychological Science, International Association for the Study of Pain, Society for Interdisciplinary Placebo Studies, Association for Behavior Analysis International oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych, w tym ośmiu książek, oraz przeszło 100 publikacji popularnonaukowych. W 2008 roku za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki otrzymał Nagrodę Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”, a w 2018 r. otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. W 2019 r. w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój badań psychologicznych Association for Psychological Science przyznało mu status Fellow. Lubi teatr, zwłaszcza Krystiana Lupy, oraz malarstwo, szczególnie Caravaggia.

MONOGRAFIE

REDAKCJE NAUKOWE

ARTYKUŁY

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH